FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  |  Pædagogik  |  Sundhed  |  Arbejdsliv  |  Kommunikation  |  Samfund, debat og sociale fag  |  Didaktik og læring  |  Historie, kulturhistorie og kunst  |  Dansk  |  Matematik  |  Academic  |  Guide- og rejsebøger  |  Diverse  |  Alhambra: skønlitteratur  |  Kriminalforlaget: True crime 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Henrik Hass & Torben Hansen
Kybernetisk psykologi
 ubevidst intelligens i psykoterapi og hverdag
Bogen præsenterer den kybernetiske psykologi i sin historiske sammenhæng og indsætter den i en ramme af nutidens tænkning og forskning. Kybernetikken er vor tids centrale informationsteori. Det er videnskaben bag teorien om ubevidst intelligens. Kybernetisk psykologi integrerer den psykodynamiske tradition med det kognitive ubevidste. Krop, sansning, tænkning, sprog, kreativitet, følelser, billeder og drømme danner en målrettet selvregulerende helhed, vi kan have gavn af at lytte til i hverdag og terapi. Bogen henvender sig til pædagoger, lærere, psykologer, læger, terapeuter m.fl. ligesom den kan læses som en tankevækkende og inspirerende selvudviklingsbog.

Preben Bertelsen
Et godt nok greb om tilværelsen
–  en håndbog i tilværelsespsykologi
De fleste mennesker vil gerne have en god tilværelse. Både en god nok tilværelse for dem selv, og en god nok tilværelse for hinanden. Denne bog tilbyder en løsningsorienteret tilgang, hvor man kigger fremad mod nye veje og nye bedre greb om tilværelsen. Med en løsningsorienteret tilgang arbejder man med at opstille mål. Mål handler om forandringer: hvordan tilværelsen kan blive fremover. Mål er svar eller løsninger på de opgaver og udfordringer, man står overfor i tilværelsen. Måske er de mål, man opstiller kun delvise svar på udfordringerne. Men de er et skridt på vejen – og så er man i gang.

Kathy Hoopmann
Alle katte er på autismespektret
19. oktober 2021

Pædagogik

Camilla Obel & Maria Dressler
Helt almindeligt fucked up
Udgangspunktet for denne bog er, at der aldrig er noget galt med børn. Man kan ikke være et forkert barn. Man kan være et barn. Et rigtigt barn. Et barn, der har det, som det har det. Der kan sagtens være noget særligt på spil for et barn. Eller en ung. Også noget, der måske har givet anledning til bekymringer, kategoriseringer, diagnosticeringer og tiltag undervejs. Hele 15 % eller mere end hvert syvende barn har en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18 år. Så at der er meget særligt på spil for mange er ganske vist. Men der er stadig tale om rigtige børn. Der findes ikke andet end rigtige børn.

Helle Munkholm Davidsen & Sarah Robinson
Forandringspædagogik
 et nyt fagdidaktisk dannelsesprojekt
Bogen giver lærere og lærerstuderende indsigt i, hvordan forandringspædagogik kan være en ramme for at nytænke skolens dannelsesprojekt i tæt samspil med fagdidaktik. Forandringspædagogik tager afsæt i pædagogisk entreprenørskab og i grundlæggende pointer i entreprenørskab, som er relevante for skolens dannelsesopgave og for den faglige læring.

Stig Broström
Pædagogikkens ABC
– en kærlig hilsen til pædagoger
Bogen skal - i tradition med ABC-bøger til børn - fungere som trædesten ind i pædagogikkens verden for kommende pædagoger, og den kan samtidig fungere som genkendelig læsning for travle pædagoger og medhjælpere.

John Aasted Halse
Dit sociale barn
– hvordan gruppen påvirker dit barn
Bogens perspektiv er, at gruppen af kammerater er vigtig for børn, og det skal vi voksne både respektere og acceptere. Perspektivet er dog også, at hvis en børnegruppe skal fungere, så alle børn kan trives i den, skal der være voksne, som viser børnene vejen – en opgave, som forældre, pædagoger og lærere kun kan udfylde, hvis der mellem dem og børnene er oparbejdet en høj grad af tilknytning. Det er tilknytningen mellem børn og voksne, der så at sige driver det sociale værk. Bogens målgruppe er først og fremmest forældre og andre pårørende, men vil forhåbentlig også kunne læses med udbytte af pædagoger, lærere og studerende på de pædagogiske uddannelser.

Pernille Juhl
På sporet af det gode børneliv
– et børneperspektiv på tidlig indsats
Børns problemer må udforskes som del af hverdagslivets almene kompleksitet og konflikter. Denne udforskning fordrer åbne spørgsmål til hvor og i hvilke situationer problemer udspiller sig, og vi må udforske, hvad problemer hænger sammen med, og hvordan de får betydning både her og nu og i forhold til barnets samlede livssituation. Problemforståelse og hjælp må så at sige udvikles 'just-in-time'.

Sundhed

Jonna Jepsen
Præmaturbogen
– et godt liv som barn, ung og voksen
Bogen beskæftiger sig med de mindre synlige følger af for tidlig fødsel og ikke med udpræget fysiske handicaps. Den antager et årsags- og udviklingsperspektiv med stort fokus på at genoprette ubalancer i krop, sind og nervesystem. Den er bygget sådan op, at årsagerne til følger af for tidlig fødsel først beskrives i hovedområder. Derefter gennemgås de typiske følger og senfølger opdelt i kapitler. I hvert kapitel nævnes først årsager og reaktioner, dernæst beskrives muligheder for forebyggelse og afhjælpning. Sidstnævnte i aldersopdelte afsnit.

Laila Kjærbæk & Ditte Boeg Thomsen (red.)
Børns sprogtilegnelse
Bogens hovedmål er at give praktikere der arbejder med børn i alderen 0-6 år, forskningsbaseret viden om hvilke faktorer der påvirker sprogtilegnelse, og at vise hvordan indsigterne fra den danske og internationale forskning kan anvendes i den praktiske hverdag med børnene. Med sit fokus på sproglig udvikling i aldersspændet 0-6 år er bogen særligt relevant for pædagoger og andre der arbejder med børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og børnehaveklasse. Bogen lægger vægt på at præsentere den nyeste forskning i dansk sprogtilegnelse. 

Arbejdsliv

Liv Starheim
Ledelse af det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø
 alt det du gerne vil vide om psykisk arbejdsmiljø, men ikke har haft tid til at undersøge ...
Bogen er skrevet til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, som hver dag engagerer sig i at forbedre arbejdsmiljøet for deres kollegaer. Bogens hensigt er at inspirere til, hvordan det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø kan ledes på et fagligt funderet grundlag. Det ene ben i bogen består derfor af videnskabeligt funderet viden om området, og den anden del af bogen tager fat i metoder til at håndtere og forebygge, at arbejdsmiljøet bliver til en belastning.

Gitte Kaltoft & Line Ullmann
68 råd til hjemmearbejdet
En lettilgængelig guide til, hvordan du skaber mere overskud, glæde og effektivitet på dine hjemmearbejdsdage.

Kommunikation

Samfund, debat og sociale fag

Lennart Gottlieb
Identitet
 om identitetspolitik og det særligt privilegerede i tidens kunstkultur
Bogen er en provokerende hudfletning af kritiske forhold i kunstkulturen, på museer og blandt kunstnere og universitetsfolk, der er særligt optaget af tidens privilegerede emner: kvindelige kunstnere, identitetssøgen og dansk kolonihistorie og antiracisme. Forfatteren ser i bogen nærmere på tre værker, der har skabt debat: Bertha Wegmanns maleri En ung pige fra 1885, der i december 2020 blev erhvervet af Den Hirschsprungske Samling, det projekterede monument I Am Queen Mary (2018) ved Vestindisk Pakhus og Busteaktionen på Det Kongelige Danske Kunstakademi i november 2020.
29.10.2021

James Fulcher
En kort introduktion til kapitalisme
Hvad er kapitalisme? Er kapitalisme altid det samme uanset sted? Findes der alternativer? Ordet 'kapitalisme' bruges ofte, men hvad betyder det egentlig? Denne korte introduktion besvarer spørgsmål som 'hvad er kapital?' Derudover behandler den kapitalismens historie og udvikling ved hjælp af nogle udførligt beskrevne eksempler fra tulipanboblen i Holland i 1630'erne, Den Store Depression i 1930'erne og den globale finanskrise 2007-2009.

Gary Gutting
En kort introduktion til Foucault
Gary Gutting giver et overblik over og en ikke-systematisk undersøgelse af nogle af de vigtigste elementer i Michel Foucaults liv og tænkning. Foucault blev født i 1926 og er en af de få filosoffer, der har fået en form for kultstatus. I løbet af hans liv kom han i berøring med stoffer, politik og SM-miljøet i Paris samtidig med, at han undersøgte emner som identitet, viden og magt.

Manfred B. Steger
En kort introduktion til neoliberalisme

Didaktik og læring

Ditte Gøricke Jensen & Pernille Hedegaard Bøgh
Det, der forstyrrer
– ledelsesredskaber til undervisere
Bogen her giver redskaber og metoder til at tage hånd om manglende deltagelse og forberedelse, dårlig kommunikation, meget fravær, stor udskiftning, uro og støj, samarbejdsvanskeligheder osv.


Dorte Ågård
Skærme i skolen
 et forsvar for krop, koncentration og fællesskab i et klasserum med digitale medier
Bogen handler om, hvad der sker med klasserummet og med lærernes klasseledelse, når lokalet er fyldt af skærme. Bogen belyser de udfordringer, som det skaber for læreres undervisning og for elevernes læring, trivsel og dannelse, at der i dag er 28 bærbare computere og 28 mobiltelefoner i de fleste klasser.

Historie, kulturhistorie og kunst

Peter Krogstad Nielsen
Strandingen
 krigsfangerne på Langeland i sommeren 1945

Gunnar C. Adriansen, Mads Waneck, Anders Ellegaard Pedersen
Flere sider af penge
Bogen er en bog om penges betydning og industrialiseringen set gennem fagene historie, samfundsfag og religion. Fokus er på perioden fra den engelske industrialisering frem til vores samtid, men bogen har også perspektiver, som rækker langt ind i fremtiden.

Rikke Mosegaard Dyring
Den amerikanske drøm
Bogen går i dybden med begrebet den amerikanske drøm og USA’s nationsdannelse, herunder begreber som amerikansk exceptionalisme, liberalisme, frihed og individualitet.

Iman Hassani
Danmarks kulturmøder med Mellemøsten

Dansk

Matematik 

Academic

Helle Schjellerup Nielsen & Cecilie K. Moesby-Jensen (red.)
Praksisnær forskning i socialt arbejde
– nordiske perspektiver
Antologien præsenterer og diskuterer en variation i tilgange og forståelser for praksisnær forskning i socialt arbejde i Norden.

Karen Albertsen, Anita Mac, Eva Thoft, Hans Jørgen Limborg & Agnete Meldgaard Hansen
Professionel kapital i folkeskolen
 faglighed og samarbejde i fokus
Bogen handler om skolen som arbejdsplads og hvordan skoleledere, tillidsvalgte sammen med lærere og pædagogisk personale, hver eneste dag sammen gør det muligt at modtage en stor gruppe vidt forskellige børn og efter hver skoledag – og efter hvert skoleår – sende dem hjem og ud i samfundet lidt mere vidende, lidt mere sociale og lidt bedre rustede til at tage deres plads i samfundet.

Michael Breum Ramsgaard, Raffaele Brahe-Orlandi, Christina Højlund, Mette Lindahl Thomasen & Thomas Østergaard
Mulighedernes didaktik
– entreprenørskab i uddannelse
Bogen præsenterer et bud på en ny didaktik, som har fokus på nye muligheder, nye praksisser og nye kulturer. Det er en didaktik, der er kendetegnet ved læreprocesser, som er undersøgende og eksperimenterende, og som stimulerer til nysgerrighed, mod og forestillingsevne. Bogen henvender sig til undervisere på alle niveauer af uddannelsessystemet.

Guide- og rejsebøger 

Stig F. Sørensen
111 steder i Odsherred som du skal se
Bogen er en del af serien 111 steder ... med destinationer til storbyer og regioner over hele verden.

Else Marie Lehman
Danmarksmissionen
inspiration til nysgerrige børnefamilier

Diverse

Tomas Møllehave
Fluernes Vorherre
- Johannes Møllehave og Storm P.
I årene op til sin død havde Johannes Møllehave denne humoristiske bog i tankerne: en bog om Storm P. og religion. Nu fører sønnen, Tomas Møllehave, sin fars ide ud i livet. Indeholder 100 af Storm P.’s bedste ’fluer’.
november 2021

Persille Ingerslev
Dyrk
- flere blomster
april 2022

Marie Louise Malmstrøm
Is i maven / Inuit nunaanni aalajangeriat aallaqqinneq!
- 156 dage som kirurg i Nuuk
Dansk & grønlandsk 
Is i maven er en poetisk dagbogsskildring om de menneskelige og psykologiske aspekter ved at flytte sit lægelige embede og sin familie fra Frederiksberg til Nuuk. Med livet (og døden) på sygehuset som centralt omdrejningspunkt skildres, hvordan det er at være patient og læge i et land underlagt naturens luner, og hvordan de vidt forskellige baggrunde i kultur, livserfaringer og -vilkår præger både det lægelige arbejde og de personlige relationer.

John Vagn Nielsen
Bofællesskabet Trudeslund
– fra idé-, planlægnings- og byggefase til 40 års levet bofællesskab
Tanken bag denne bog er bl.a. at være inspirationskilde for personer, der overvejer eller planlægger at flytte i bofællesskab. Bogen kan også være inspiration for arkitekter, ingeniører, entreprenører, advokater, finansielle virksomheder og kommunale myndigheder, som alle er en naturlig del af et bofællesskabsprojekt. 

Alhambra: skønlitteratur

Karin Michaëlis & Betty Nansen
Kvindehjerter
Brevroman - en genopdaget klassiker. Forord af Kristina Stoltz
28. oktober 2021

Flemming Jensen
Vejledning i sælfangst
- tolv humoristiske historier om en ung dansk lærers oplevelser på et udsted i Umanak-distriktet
november 2021

Cæcilie Lassen
Den ufortalte historie
Roman
foråret 2022

Naja Alberdi Platz
Cuadrilla
Roman
foråret 2022

 

Kriminalforlaget: true crime

Henriette Bendix & Preben Lund
Nabostrid
- når vi slås over hækken
Uoverensstemmelser mellem naboer er uhyre udbredt i vores ellers så fredelige land. Undersøgelser viser, at hver fjerde dansker har haft sammenstød med sin nabo. Bogen indeholder en række fortællinger fra det virkelige liv om, hvor galt det kan gå.

Iben Danielsen
Profession: privatdetektiv
Vi tror måske, vi ved, hvordan privatdetektiver arbejder. Vi kender deres arbejde fra kriminalromaner og -film. De lusker rundt og stiller afslørende spørgsmål, som politiet tilsyneladende ikke selv kan finde ud af at stille eller svare på. Iben Danielsen går bag om myterne og taler med folk, der arbejder som privatdetektiver. Bogen indeholder en række underholdende cases fra det virkelige liv.

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik